ASIN Aqua

Najpokročilejší automat pre riadenie kvality bazénovej vody vhodný pre použitie
v domácich bazénoch a whirpool do 250 m 3  (do tlaku max. 1 bar).

Dávkuje dezinfekciu a reguluje pH.

NOVO je vybavený elektronickým prietokomerom.

varianty

ASIN Aqua REDOX  (so sondou REDOX pre meranie ORP)

ASIN Aqua CLF  (so sondou CLF pre meranie voľného chlóru)

ASIN Aqua DOSE  (bez sondy dezinfekcia - časové dávkovanie chlóru)

ASIN Aqua Sanosil  (bez sondy dezinfekcia - časové dávkovanie Sanosil)