Zazimovanie bazénu

Aby vám bazén a jeho vybavenie fungovali bezproblémovo aj v nasledujúcom roku, musíte svoj bazén zabezpečiť aj na zimné obdobie.

Zazimovanie bazénu odporúčame urobiť vtedy, keď teplota bazénovej vody klesne pod 10 °C. Ak teplota bazénovej vody nepoklesne pod túto hranicu, mala by byť v prevádzke aj všetka nainštalovaná technológia. Po skončení kúpacej sezóny, teda zhruba v čase, keď teplota bazénovej vody klesne pod 20 °C, odporúčame skrátiť prevádzku technológie (obehového čerpadla) približne o 2/3 pôvodného nastavenia. Ponechajte v prevádzke aj iné zariadenia, ktoré udržiavajú bazénovú vodu, ako sú napríklad: UVC lampa, ionizátor, zariadenie na báze morskej soli. Ak používate na údržbu bazénovej vody iba bazénovú chémiu, je nevyhnutné kontrolovať cca raz za 14 dní hodnoty Ph vody a Cl. Pokiaľ je to potrebné, tak tieto hodnoty upravte na odporúčané rozmedzie.

Prečo odporúčame zazimovanie bazénu uskutočniť v jesenných mesiacoch?

Pri teplotách pod 10 °C sa v bazénovej vode znižujú procesy množenia baktérií, rias a mikroorganizmov na minimum. Odporúčame, aby bazénová voda bola pri zazimovaní bazénu čistá a s upraveným pH. 

1. Na kvalitné a dlhodobé zazimovanie bazénovej vody je nevyhnutné, aby bola bazénová voda pred zazimovaním čistá. To je podstatné aj pri samotnom bazéne. Nezabudnite preto povysávať dno a steny bazénu. 

2. Prostredníctvom funkcie „Preplach“ dôkladne prepláchnite filter. „Preplach“ je jedna z činností (poloha) šesťcestného ventilu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou filtračnej nádoby. Túto funkciu nechajte v prevádzke radšej dlhší čas. O dokonalom vykonaní prepláchnutia filtračného média (piesku) vás ubezpečí vizuálna kontrola vypustenej  bazénovej vody. Tá musí byť čistá. Pokiaľ ste filtračné médium vyčistili stopercentne, tak máte zároveň urobenú prípravu aj na jarné obdobie.

Nezabudnite: pri funkcii „preplach“ bude zo šesťcestného ventilu odtekať (relatívne silným prúdom) bazénová voda, ktorá by mohla zatopiť miesto umiestnenia  technológie (filtračné nádoby). Pokiaľ šesťcestný ventil nie je pripojený na odpadové potrubie, môžete na odvod odtekajúcej vody využiť vysávačovú hadicu. Koncovku   hadice upevnite náležitým spôsobom, nesmie dôjsť k jej uvoľneniu.

3. Odporúčame upraviť bazénovú vodu na ideálnu hodnotu Ph (7,2 – 7,6).

4. Nachystajte si mechanický čistič dna, teleskopickú tyč a vysávačovú hadicu.

5. Zo skimmera vyberte košík na hrubé nečistoty, koncovku hadice vysávača umiestnite „do dna“ skimmera (môžete použiť aj nadstavec, tzv. hadicový tŕň). Dno skimmera a nadstavec sú vybavené závitom. Priskrutkujte nadstavec ľahko do dna skimmera na max. 1-2 závity. Niektoré typy bazénov nemajú skimmer vybavený závitom ani  nadstavcom (tŕňom). V tomto prípade vsuňte koncovku vysávačovej hadice priamo do nasávania skimmera.

6. Na ďalšie nevyhnutné vypustenie bazénovej vody využite ďalšiu funkciu šesťcestného ventilu, ktorou je „Odpad“. .

Nezabudnite: Na túto funkciu musíte použiť mechanický vysávač. Tento mechanický vysávač je ponorený aj s hadicou na dno skeletu bazénu. Ak spustíte obehové čerpadlo a na šesťcestnom ventile zvolíte funkciu „Odpad“, je dôležité, aby ste si uvedomili, že vypustená voda bude odtekať relatívne silným prúdom zo šesťcestného ventilu. V tomto okamihu musíte použiť vhodnú hadicu na odvod vytekajúcej vody z miesta umiestenia technológie (filtračné nádoby). Akonáhle však máte šesťcestný   ventil napojený na odpadové potrubie, máte tento problém vyriešený.

7. Bazénovú vodu je dôležité vypustiť tak, aby bola jej hladina pod namontovanou technológiou, tzn. cca 10-20 cm pod technologickými priestupmi. Technologickými     priestupmi máme na mysli dýzy, skimmer a hlavu protiprúdu. Ak máte plastový skelet bazénu so zabudovanými schodmi (schody v rohu, schody v lagúne a pod.), je      potrebné, aby ste vypustili hladinu bazénovej vody na úroveň 2. schodu.

8. Ak je súčasťou bazénu aj reflektor (bazénové svetlo), je nevyhnutné svetlo demontovať. Vyberte stredový plastový rámik. Pod týmto rámikom je uložená 1 samorezná skrutka. Túto skrutku vyskrutkujte, nakloňte telo svetla smerom do bazénu a jemným ťahom nahor vyberte svetlo. Na tele svetla je zo zadnej strany pripojený  dostatočne dlhý pripájací kábel. Pripájací kábel uvoľnite a svetlo postavte na vrchný okraj bazénu.

9. Pokiaľ je váš bazén vybavený rebríkom z nehrdzavejúcej ocele (schodíky), odporúčame vám, aby ste schodíky vybrali z uloženia a ošetrili ich prípravkom Silichrom.

10. Po vypustení bazénovej vody je dôležité, aby ste vypustili aj filtračnú nádobu. V spodnom diele vypúšťacej nádoby sú umiestnené dve vypúšťacie skrutky. Menšia  skrutka je určená na vypúšťanie vody – tú povoľte.

Dôležité! Väčšia z oboch skrutiek je určená na výmenu filtračného média – tú teda v žiadnom prípade nepovoľujte.

V prípade vypustenia filtračnej nádoby je možné zvoliť aj iný spôsob. Rozpojte skrutkové spoje šesťcestného ventilu, uvoľnite veľkú prevlečnú maticu a vyberte celý      ventil smerom nahor. Odporúčame otočiť pákou ventilu do medzipolohy (poloha medzi jednotlivými funkciami). Ventil uschovajte. Ak máte tento krok hotový, môžete začať s vysávaním vody z filtračnej nádoby. Vodu vysajete pomocou vysávača na vodu.

Dôležité! je, aby ste vypúšťaciu skrutku ponechali počas celého zimného obdobia voľnú – teda vyskrutkovanú. Zároveň odporúčame demontovať manometer tlaku a  odstrániť z neho všetku vodu, pretože by mohlo dôjsť k jeho nenapraviteľnému poškodeniu.

Do vypustenej filtračnej nádoby (do piesku) použite malé množstvo dezinfekčného prostriedku, napríklad Sava, ktoré je priamo určené na bazény.


11. Odpojte filtračné čerpadlo. Odporúčame, aby ste filtračné čerpadlo úplne odpojili a uskladnili ho na teplom a suchom mieste. Je tu aj možnosť ponechať čerpadlo v šachte, ale potom je nevyhnutné, aby ste vyskrutkovali vypúšťaciu skrutku! Tá je umiestnená na spodnej strane tela čerpadla. Následne je potrebné odskrutkovať veko  vlasového filtra a vytiahnuť tesnenie.

12. Ďalší krok, ktorý vás čaká, je zazimovať protiprúd (pokiaľ je súčasťou výbavy bazénu). Počas zazimovania protiprúdu je dôležité, aby ste vyskrutkovali vypúšťaciu skrutku na tele čerpadla a potom odpojili nákrutky (výtlak, nasávanie) z čerpadla. Uzavieracie ventily musíte nechať otvorené. Vypúšťacia skrutka čerpadla je umiestnená na spodnej strane tela protiprúdového čerpadla.

13. Nasledujúci bod je veľmi dôležitý, preto mu naozaj venujte pozornosť. .


Po uvedenom postupe je dôležité, aby ste otvorili všetky uzavieracie ventily (nasávanie, výtlak technológie, nasávanie a výtlak protiprúdu) a presvedčili sa, že v technológii naozaj nezostala žiadna voda. Kontrolu, či je technológia skutočne bez zvyškov vody, môžete urobiť pomocou vodného vysávača, prípadne pomocou stlačeného vzduchu (max. tlak 1,5 bar). Po určitom čase od odstavenia bazénu je potrebné skontrolovať voľnosť (priechodnosť) potrubia. Občasná vizuálna kontrola je postačujúca.

14. Taktiež je potrebné zabezpečiť, aby bazénová voda nezamrzla. Na hladine bazénu sa nesmie vytvoriť súvislá vrstva ľadu. Na dostatočnú dilatáciu prípadnej vrstvy ľadu stačí použiť tzv. dilatačné plaváky. Tieto plaváky si u nás môžete kúpiť. Pokiaľ sa rozhodnete pre dilatačné plaváky, je potrebné zaobstarať si ich dostatočné množstvo. Vzájomným spojením plavákov musí dôjsť k vytvoreniu reťaze, ktorá je taká dlhá, aby sa dala uhlopriečne rozložiť na hladine bazénu. Pre bazén 3x6 metrov je ideálnych 10-12 kusov dilatačných plavákov.

Vhodnou náhradou dilatačných plavákov môžu byť i PET fľaše, ktoré sčasti naplníte pieskom. Fľaša musí byť v bazénovej vode ponorená cca do dvoch tretín. Pokiaľ      zvolíte použitie PET fliaš, tak ich musíte medzi sebou zviazať – vytvoriť z nich reťaz. Pre bazén 3x6 metrov je potrebných približne 80 fliaš.

Odporúčame investovať do kúpy dilatačných plavákov. Tie totiž oproti PET fľašiam majú hneď niekoľko výhod. Oveľa lepšie sa skladujú. Plaváky sa uchovávajú v  uzavierateľných plastových škatuliach. Majú trvalú výplň a v neposlednom rade sú oveľa vzhľadnejšie než plastové fľaše.


15. Posledným bodom je aplikácia zazimovacieho prostriedku do bazénovej vody. Pri aplikácii zazimovacieho roztoku je nevyhnutné postupovať podľa inštrukcií, ktoré sú uvedené na zakúpenom roztoku. Dajte však pozor, na týchto prípravkoch je totiž obvykle uvádzaný pomer množstva zazimovacieho roztoku na 1 m3 vody. Zároveň je   obmedzená lehota ochrany bazénovej vody.
 
Čoho by ste sa mali vyvarovať – upozornenie

V žiadnej z časti technológie bazénu nesmie zostať voda (čerpadlá, filtračná nádoba, potrubie a pod.). Technológia (potrubie) je vyspádovaná, a to buď do bazénu alebo do technologickej miestnosti, prípadne ešte do šachty (strojovne). V niektorých prípadoch je po/pozdĺž dráhy vedenia potrubia odvodňovacia nádrž. V tej je dôležité rozpojiť všetky nákrutky či ventily a nechať ich tak po celú zimu.

Ak sú na technológii (potrubí) rozložené nákrutky či skrutkové záslepky slúžiace na odvodnenie „mŕtvych“ miest, povoľte ich a nechajte ich počas zimného obdobia otvorené. V niektorých prípadoch to môžete riešiť povolením guľového ventilu (napr. pri tzv. bypassoch).

Počas zimy musí byť hladina bazénovej vody pod úrovňou akýchkoľvek technologických priestupov (dýz, skimmera, protiprúdu a pod.). Môže sa stať, že ste vypustili vodu z bazénu pod úroveň technologických prestupov. Napriek tomu však došlo vplyvom dažďových a snehových zrážok k zvýšeniu je hladiny. Akonáhle by hladina vody v zazimovanom bazéne stúpla, je nevyhnutné, aby ste zaistili jej vypustenie (napríklad pomocou ponorného čerpadla). Hladina vody nesmie dosahovať k spodným hranám technologických priestupov (pozri bod 7).

Vypnite centrálny hlavný vypínač - prúdový chránič, aby sa nestalo, že dôjde k spusteniu motora či rozsvieteniu svetla „nasucho“ (bez vody).

Ak máte bazén vybavený zariadením na bezchlórovú úpravu vody (UV lampou, dezinfekčným ionizátorom alebo zariadením na údržbu bazénovej vody pomocou morskej soli), je vhodné zazimovať aj toto príslušenstvo podľa návodu na obsluhu. Tiež je nevyhnutné, aby ste demontovali riadiace jednotky tohto príslušenstva a uložili ich na suchom teplom mieste. V prípade solonizačnej jednotky je potrebná demontáž vlastnej cely.

Solárne plastové absorbéry (kolektory) odporúčame zazimovať ešte pred zazimovaním samotného bazénu. Už prvý októbrový mrázik môže totiž na nich spôsobiť neopraviteľné škody. V tomto čase už intenzita slnka nestačí na ohrev bazénovej vody a ak je zariadenie mimo prevádzky, potom sa voda stojaca dlho v kolektoroch kazí. Na každej zostave je umiestnená jedna či viac odvodňovacích zátok. Tie odskrutkujte a po vykvapkaní vody ich vráťte späť. Nezabudnite ich znovu naskrutkovať. Pri strechách s malým spádom je potrebné kolektory nadvihnúť - alebo pri náročnejšie uchytených paneloch kolektory prefúknuť vzduchovačom, ktorý tak zaručí ich stopercentné odvodnenie a vysušenie. Na poškodenie zavinené roztrhnutím mrazom v dôsledku nesprávneho odvodnenia (alebo prerazením ostrým predmetom) sa záruka nevzťahuje! Nezabudnite vypnúť automatiku solárneho ohrevu príslušným ističom!